Normativa resumen Pase Grado cintos negros


I Dan II Dan III Dan


Kihon Tenshin happo 8 Uke waza 12 Uke waza
(6 mano abierta, 6 mano cerrada)Tempo goho 8 Uchi waza 12 tsuki waza
(6 mano abierta, 6 mano cerrada)Hiji ate goho 6 Gery waza6 uke waza
6 uchi waza
Kata 5 pinan
(1 a elección del tribunal)2 Del maestro Mabuni
(1 a elección del tribunal)
entre
2 Del maestro Mabuni
(1 a elección del tribunal)
entre
Del maestro Mabuni
(1 a elección del tribunal)
entreJuroku Juroku Juroku


Aoyagi Aoyagi Aoyagi


Miojo Miojo Miojo


Shinsei ich Shinsei ni ShinpaShinpa MatzukatzeMatzukatze Shinsei ich
Shinsei ni
2 de Naha te
(1 a elección del tribunal)
entre
2 de Naha te
(1 a elección del tribunal)
entre
3 katas superiores
(1 a elección del tribunal)Naihanchin Shodan Naihanchin nidan Naihanchin sandan


Sanchin Tensho Seipai


Tensho Koshiki Naihanchin Shisochin


Seienchi Saifa KurununfaSiesan Suparimpai
kosokun dai


2 de Shuri te
(1 a elección del tribunal)
entre
2 de Shuri te
(1 a elección del tribunal)
entre
Kosokun sho


Passai dai Passai sho Jin


Itosu no rohai shodan Ishimine no passai Chintei


Shiho kosokun Kosokun daiJion Kosokun sho
Jitte

Tomari te optativa Tomari te (1 kata a elegir)Sochin Niseishi
Unzu


Otros katas
Wanshu

Kumite Tenshin happo (aplicación) Tenshin happo (aplicación) Tenshin happo


1 yakusoku kumite (pinan) 3 yakusoku kumite (pinan) 5 yakusoku kumite (pinan)


2 ipon kumite Bunkai kumite (kata voluntario) Bunkai kumite (kata voluntario)


1 Bunkai pinan
Oyo bunkai (kata voluntario)


1 Bunkai superior